Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost KPC-Group, s.r.o., IČO: 265 00 281, se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.  C 86088 (dále jen „my“).

Protože nám na ochraně Vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro Vás tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste:

 • naším obchodním partnerem,
 • účastníkem akcí, které pořádáme,
 • odběratelem informační služby INSIDE,
 • respondentem našeho průzkumu,
 • uživatelem našich kontaktních a jiných formulářů umístěných na webových stránkách kpc-group.cz (dále jen „webové stránky“).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Obchodní partneři a klienti, odběratelé informační služby INSIDE

Pokud jste naším obchodním partnerem nebo klientem, zpracováváme zejména identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, Vaše akademické tituly, pracovní pozice, adresa Vašeho sídla, případně sídla Vaší společnosti a Vaše kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ, číslo Vaší objednávky nebo číslo smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Může se jednat přímo o Vaše osobní údaje nebo osobní údaje zástupců Vaší společnosti.

 

Účastníci akcí

Pokud jste účastníkem akce, kterou pořádáme, zpracováváme zejména Vaše osobní údaje, jako je Váš akademický titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, název organizace nebo společnosti a korespondenční adresa/sídlo společnosti.

 

Na některých našich akcích pořizujeme i fotografie, které následně zveřejňujeme na sociálních sítích a na našich webových stránkách. Na každé akci budete zvlášť informováni, na základě jakého právního důvodu (zejména oprávněného zájmu nebo Vašeho souhlasu) jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud si nepřejete, aby jakákoliv vaše fotka byla námi zveřejněná na internetu, napište nám na privacy@gartner.cz a my se Vám pokusíme vyjít co nejvíce vstříc.

 

Odběratel informační služby INSIDE

V případě, že jste držitelem našeho předplatného nebo odběratelem informační služby INSIDE, zpracováváme Vaše osobní údaje, jako je Váš akademický titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název organizace nebo společnosti a korespondenční adresa/sídlo společnosti. Dále také zpracováváme údaje o délce Vašeho odběru informační služby INSIDE.

 

Respondenti našich průzkumů

Pokud jste respondentem našich průzkumů, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v rozsahu Vaší pracovní pozice, odvětví průmyslu, ve kterém pracujete a údaje, které vyplníte přímo v dotazníku. Kromě toho nám můžete dobrovolně uvést Vaše jméno a příjmení, název Vaší společnosti a e-mailovou adresu.

 

Uživatel kontaktních a jiných formulářů na našich webových stránkách

Pokud se rozhodnete kontaktovat nás přes webové formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu Vaše jméno a příjmení, pracovní pozice, název Vaší společnosti či organizace, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace, které jste nám sdělili prostřednictvím příslušného formuláře.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu produktu, který jste si u nás objednali, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně naší spolupráce.

 

Co nás ke zpracování Vašich osobních údajů opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytnout služby, které si domluvíme, a abychom Vás mohli kontaktovat a komunikovat s Vámi ve věcech naší spolupráce nebo akcí, které pořádáme a na které jste registrováni. Dále také proto, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat, pokud použijete naše kontaktní či rezervační formuláře.

 

Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro Vás přizpůsobovat Vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

 

Je to naše povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být Vaše osobní údaje.

 

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám Vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o využívání našich služeb nebo o účast na našich akcích, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, služby Vám poskytovat nebo abychom Vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

 

V současné době neprovádíme takové zpracování osobních údajů, které by vyžadovalo Váš souhlas. Pokud by jeho udělení bylo pro některá zpracování Vašich osobních údajů nezbytné, vždy Vás o tom budeme informovat. Samozřejmě bychom Vám poskytli i další informace třeba o tom, jakým způsobem je možné udělený souhlas odvolat.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme nějakou smlouvu nebo si u nás objednáváte naše služby, uchováváme Vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme Vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

 

Můžete si ale být jisti, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování Vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

 • po dobu trvání naší spolupráce, do doby skončení akce, které jste se zúčastnili;
 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv naší společnosti a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • po dobu trvání dalších oprávněných zájmů naší společnosti;
 • po dobu určenou právními předpisy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávané těmito dalšími zpracovateli:

 • Gartner, Inc., se sídlem Gartner Ireland Limited of Level 4, 80 Harcourt Street, Dublin 2, Irsko, daňové číslo IE6582294W a/anebo jeho přidružené organizace;
 • Gartner, Inc., 56 Top Gallant Road, Stamford, CT 06902 USA;
 • ARTEX informační systémy spol. s r.o., IČO: 25631047, sídlo: Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5 – pouze pro zpracování účetnictví a IT služby;
 • SEND Předplatné spol. s r.o., IČO: 61061409, sídlo: Praha 9 – Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, PSČ 19300, pouze pro rozesílku INSIDE Report (tištěného magazínu) v případě, že jste jeho odběratelem.

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

 

Jaká Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží Vám veškerá práva, která Vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme Vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat Vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu privacy@gartner.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

 

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, určitě nám napište na privacy@gartner.cz a my Vám co nejdříve odpovíme.

 

V Praze dne 30. 3. 2020

KPC-Group, s.r.o.
Ing. Oldřich Příklenk, jednatel

 

03.31.2020